ไมย์เออร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา

Meyey-BUU-MOU
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
นายโจเซฟ โล General Manager กลุ่มบริษัท ไมย์เออร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการจริงของนิสิตนักศึกษา โดยจะมีการพิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก